SFV:s årsmöte

Datum Söndag 10 maj 2015
Tid 14:00
Lokal
Adress

Beskrivning
Dagordning för årsmöte i Sveriges Film- och Videoförbund
den 10 maj 2015 kl. 14:00.
Plats: Linnégatan 14, Stockholm
(Ligger i korsningen mellan Grev Turegatan och Linnégatan)
(Dagordning enligt stadgar)
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Upprättande av röstlängd.
3. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för årsmötet.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Frågan om årsmötet utlysts i stadgenlig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med
resultat- och balansräkning.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balansräkning samt beslut om disposition av
resultat.
10. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
11. Behandling av propositioner och motioner.
12. Övriga i kallelsen till förbundskongressen upptagna frågor.
13. Fastställande av verksamhetsplan.
14. Beslut om medlemsavgifter för 2016.
15. Fastställande av budget för innevarande år.
16. Frågor som årsmötet beslutat ta upp till behandling (och är
anmälda under punkt 6).
17. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter till
förbundsstyrelsen för innevarande verksamhetsår.
18. Val av förbundsordförande.
19. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
20. Val av två revisorer och en suppleant.
21. Val av valberedning.
22. Mötet avslutas.